Bạn đang ở đây

giá trị lớn nhất

Dùng bất đẳng thức AM - GM tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 05/12/2019 - 3:42ch

Nhắc lại bất đẳng thức AM - GM (arithmetic mean - geometric mean) hay bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân, còn gọi là bất đẳng thức Cô-si (Cauchy).

Với các số không âm $a, b, c, d, ...$. Ta có

  • $\dfrac{a+b}{2} \ge \sqrt{ab}$
  • $\dfrac{a+b+c}{3} \ge \sqrt[3]{abc}$
  • $\dfrac{a+b+c+d}{4} \ge \sqrt[4]{abcd}$
  • Tương tự cho $n$ số không âm.

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=\ldots$.

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 10/07/2017 - 4:01ch

1. Định nghĩa

Cho hàm số \(y=f(x)\) và \(\mathscr{D}\) là một tập con của tập xác định của hàm số.

\(M = \mathop {\max }\limits_\mathscr{D} f(x) \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{ll} f(x) \le M \quad \forall x \in \mathscr{D} \\ \exists x_0 \in \mathscr{D} : f(x_0)=M \end{array}\right.\)

\(m = \mathop {\min }\limits_\mathscr{D} f(x) \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{ll} f(x) \ge m \quad \forall x \in \mathscr{D} \\ \exists x_0 \in \mathscr{D} : f(x_0)=m \end{array}\right.\)

Đăng kí nhận RSS - giá trị lớn nhất