Dấu hiệu chia hết cho 26, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 26 là số nguyên dương được xem là chia hết cho 26 nếu khi chia số đó cho 26, phần dư của phép chia là 0. Định nghĩa, ví dụ , bài tập áp dụng.

Trong toán học, dấu chia hết là một khái niệm quan trọng giúp chúng ta xác định mức chia hết của một số cho một số khác. Để hiểu dấu chia hết cho 26, chúng ta phải biết rằng một số được coi là chia hết cho 26 nếu nó chia hết cho 26 mà không có số dư. Điều này có nghĩa là nếu bạn chia một số cho 26 thì phép chia không thừa và kết quả là một số nguyên.

Trong bài viết này của thayphu, chúng ta sẽ tìm hiểu về dấu hiệu chia hết cho 26 và những ứng dụng của chúng trong cuộc sống hằng ngày.

Định nghĩa về dấu hiệu chia hết cho 26

Dấu chia hết cho 26 đề cập đến khả năng chia hết của một số cho số 26. Trong toán học, khi chúng ta nói rằng một số chia hết cho 26 điều đó có nghĩa là chia số đó cho 26 không có số dư.

Dấu hiệu chia hết cho 26 là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực toán học. Học và có nhiều ứng dụng thực tế như kiểm tra tính chính xác của dữ liệu và thuật toán mã hóa thông tin.

Dấu hiệu nhận biết một số chia hết cho 26

Để xác định một số có chia hết cho 26 hay không, có thể sử dụng các phương pháp sau:

Chữ số cuối cùng của số đó

Một số chia hết cho 26 khi và chỉ khi chữ số cuối cùng của số đó là 0 hoặc số chẵn (2, 4, 6, 8). Còn ngược lại nếu chữ số cuối cùng không thỏa mãn điều kiện trên thì số đó không chia hết cho 26.

Ví dụ:

 • Số 520: Chữ số cuối cùng là 0 nên số này chia hết cho 26. Số 572: Chữ số cuối cùng là 2 nên số này không chia hết cho 26.
 • Số 1456: Chữ số cuối cùng là 6 nên số này chia hết cho 26.

Tổng các chữ số của số này

Một số chia hết cho 26 nếu tổng các chữ số của nó chia hết cho 26. Chúng ta có thể tính tổng các chữ số bằng cách cộng từng chữ số.

Ví dụ:

 • Số 1456: Tổng các chữ số (1 + 4 + 5 + 6 = 16) không chia hết cho 26 nên số này không chia hết cho 26.
 • Số 2028: Tổng các chữ số (2 + 0 + 2 + 8 = 12) không chia hết cho 26 nên số này không chia hết cho 26.

Chia số này cho 26 và kiểm tra số dư

Một số chia hết cho 26 khi và chỉ khi phần dư của phép chia cho 26 là 0. Điều này có nghĩa là nếu số dư khác 0 thì số đó không chia hết cho 26.

Ví dụ:

 • Số 2028: Chia số này cho 26 thì dư 0 nên số này chia hết cho 26.
 • Số 2121: Chia số này cho 26 thì dư 19 nên số này không chia hết cho 26.

Sử dụng thuật toán Euclid

Sử dụng thuật toán Euclid tìm ước chung lớn nhất của số này và 26. Nếu ước chung lớn nhất là chính số 26, nghĩa là không có ước chung nào khác lớn hơn 1 thì số này chia hết cho 26.

Ví dụ:

 • Số 260: Ước chung lớn nhất 260 và 26 là số 2 nên số này chia hết cho 26.
 • Số 312: Ước chung lớn nhất của 312 và 26 là 2 nên số này không chia hết cho 26.

Tham khảo: Dấu hiệu chia hết cho 2

Công thức để tìm một số chia hết cho 26

dau hieu chia het cho 26 2 jpg

Công thức để tìm một số chia hết cho 26

Để tìm một số chia hết cho 26, chúng ta có thể sử dụng công thức sau:

Số chia hết cho 26 có thể được biểu thị là 26k, trong đó k là số nguyên không âm.

Ví dụ:

 • Các số chia hết cho 26: 26, 52, 78, 104, 130, ...
 • Các số không chia hết cho 26: 25, 51, 77, 103, 129, ...

Nếu muốn tìm số lớn nhất chia hết cho 26 trong một khoảng cho trước, chúng ta có thể sử dụng công thức sau:

Số lớn nhất chia hết cho 26 trong khoảng [a, b] có thể được tính bằng công thức: b - (b mod 26).

Ví dụ:

 • Từ 1 đến 100, số lớn nhất chia hết cho 26 là 78 (100 – (100 mod 26) = 78).
 • Từ 1000 đến 2000, số lớn nhất chia hết cho 26 là 1978 (2000 – (2000 mod 26) = 1978).

Tham khảo: Dấu hiệu chia hết cho 6

Những dạng bài toán về dấu hiệu chia hết cho 26

Dưới đây là một số dạng bài toán liên quan đến dấu chia hết cho 26:

Tìm tổng các số chia hết cho 26 trong một dãy số

Bài toán tìm tổng các số chia hết cho 26 trong một dãy số đã cho.

Ví dụ: Cho dãy 1, 26, 35, 52, 78, 100. Ta phải tính tổng các số chia hết cho 26 trong dãy này. Trong trường hợp này, tổng các số chia hết cho 26 là 26 + 52 + 78 = 156.

Tìm số tiếp theo chia hết cho 26

Nhiệm vụ là tìm số tiếp theo chia hết cho 26 với một số đã cho.

Ví dụ: Cho số 135. Ta cần tìm số chia hết cho 26 sao cho số đó gần nhất với số đó. Trong trường hợp này, số chia hết cho 26 gần 135 nhất là 130.

Kiểm tra xem số chẵn có chia hết cho 26 hay không

Bài kiểm tra yêu cầu kiểm tra xem số chẵn có chia hết cho 26 hay không.

Ví dụ: Cho số 208. Ta phải kiểm tra xem số này có chia hết cho 26 hay không. Trong trường hợp này, 208 chia hết cho 26.

Tìm số lớn nhất chia hết cho 26 trong một dãy

Bài toán tìm số lớn nhất chia hết cho 26 trong dãy cho trước.

Ví dụ: Cho khoảng từ 1000 đến 2000. Ta cần tìm số lớn nhất chia hết cho 26 trong khoảng này. Trong trường hợp này, số lớn nhất từ 1000 đến 2000 chia hết cho 26 là 1978.

Bài tập áp dụng về dấu hiệu chia hết cho 26

Bài 1: Số nào sau đây chia hết cho 26?

a) 99

b) 78

c) 63

d) 51

Đáp án: b) 78

Bài 2: Tìm số chia hết cho 26 lớn nhất trong khoảng từ 200 đến 300.

a) 225

b) 250

c) 260

d) 275

Đáp án: c) 260

Bài 3: Tìm tổng các số chia hết cho 26 trong dãy số sau: 45, 78, 103, 130, 155, 182.

a) 208

b) 260

c) 312

d) 364

Đáp án: a) 208

Bài 4: Số nào sau đây không chia hết cho 26?

a) 286

b) 338

c) 390

d) 442

Đáp án: c) 390

Bài 5: Số chẵn nào sau đây chia hết cho 26?

a) 117

b) 156

c) 195

d) 234

Đáp án: b) 156

Bài 6: Tìm số chia hết cho 26 gần nhất với 215.

a) 208

b) 221

c) 234

d) 247

Đáp án: a) 208

Bài 7: Tìm số lớn nhất chia hết cho 26 trong khoảng từ 400 đến 500.

a) 416

b) 442

c) 468

d) 494

Đáp án: c) 468

Bài 8: Số nào sau đây chia hết cho 26?

a) 234

b) 246

c) 258

d) 270

Đáp án: b) 246

Bài 9: Tìm số chia hết cho 26 lớn nhất trong dãy số sau: 60, 78, 95, 112, 130, 147.

a) 95

b) 112

c) 130

d) 147

Đáp án: c) 130

Bài 10: Số nào sau đây không chia hết cho 26?

a) 312

b) 338

c) 364

d) 390

Đáp án: b) 338

Trên đây các bạn sẽ tìm thấy thông tin về dấu hiệu chia hết của 26 và những ứng dụng của nó trong cuộc sống. Dấu chia hết cho 26 là một khái niệm toán học cơ bản nhưng có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thayphu.net hy vọng thông tin này đã giúp bạn hiểu thêm về dấu chia hết cho 26 và những ứng dụng thực tế của nó.

Cùng chuyên mục:

Dấu hiệu chia hết cho 15: định nghĩa, tính chất và ví dụ

Dấu hiệu chia hết cho 15: định nghĩa, tính chất và ví dụ

Dấu hiệu chia hết cho 15 là kết quả của một phép chia số đó…

Dấu hiệu chia hết cho 16, định nghĩa và bài tập vận dụng

Dấu hiệu chia hết cho 16, định nghĩa và bài tập vận dụng

Dấu hiệu chia hết cho 16 là khi một số nguyên n chia hết cho…

Dấu hiệu chia hết cho 17, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 17, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 17 là một số nguyên dương n chia hết cho…

Dấu hiệu chia hết cho 18, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 18, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 18 có nghĩa là số đó được chia hết cho…

Dấu hiệu chia hết cho 19, cách nhận biết và bài tập

Dấu hiệu chia hết cho 19, cách nhận biết và bài tập

Dấu hiệu chia hết cho 19 là khi chia một số cho 19, nếu kết…

Dấu hiệu chia hết cho 21, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 21, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 21 nếu một số N được cho là chia hết…

Dấu hiệu chia hết cho 22, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 22, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 22 nghĩa là một số nguyên chia hết cho 22…

Dấu hiệu chia hết cho 23, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 23, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho số 23 được hiểu là một số nguyên dương N…

MỚI CẬP NHẬT
Top