Bạn đang ở đây

đạo hàm trên một khoảng

Đạo hàm của hàm số trên một khoảng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 01/03/2017 - 8:25sa

1. Đạo hàm của hàm số trên một khoảng

Hàm số \(y=f(x)\) gọi là có đạo hàm trên khoảng \((a;b)\) nếu nó có đạo hàm tại mọi \(x\) thuộc \((a;b).\)

2. Hàm số đạo hàm

Cho hàm số \(y=f(x)\) có đạo hàm trên khoảng \((a;b).\) Ta có một hàm số mới biến mỗi \(x\) thuộc khoảng \((a;b)\) thành \(f'(x)\), hàm số này gọi là đạo hàm của hàm số \(f\) trên khoảng \((a;b).\)

Đăng kí nhận RSS - đạo hàm trên một khoảng