Bạn đang ở đây

hệ thức lượng trong tam giác

Trọng tâm của tam giác

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 03/09/2019 - 1:53ch

Tính chất vector của trọng tâm tam giác

Cho tam giác \(ABC\). Ta có

\(G\) là trọng tâm tam giác \(ABC \Leftrightarrow \overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MG}\) (với \(M\) tuỳ ý.

Chứng minh.

 

Áp dụng. 

 

Các hệ thức lượng trong tam giác

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 05/12/2016 - 7:23sa

1. Ôn tập hệ thức lượng trong tam giác vuông

Bao gồm các công thức như: Định lý pitago, công thức tính độ dài đường cao ứng với cạnh huyền, công thức về hình chiếu của cạnh góc vuông lên cạnh huyền

Các em xem lại ở đây

2. Định lý cosin

\[a^2=b^2+c^2-2bc\cos A\]

Xem đầy đủ ở đây

Công thức độ dài đường trung tuyến

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 02/02/2016 - 11:45ch

Hình công thức độ dài đường trung tuyến

Công thức

Cho tam giác \(ABC\) có trung tuyến \(AM\). Khi đó ta có \[AM^2=\dfrac{AB^2+AC^2}{2}-\dfrac{BC^2}{4}.\]

Ta cũng viết \(AM^2=\dfrac{2(AB^2+AC^2)-BC^2}{4}.\)

Chứng minh

Áp dụng định lý cosin trong tam giác \(ABM\) ta có

Định lý cosin

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 02/02/2016 - 11:13ch

Định lý cosin

Định lý

Trong tam giác \(ABC\) có

\[BC^2=AB^2+AC^2-2AB.AC.\cos A\]

Chứng minh

Ta có \(\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\). Bình phương hai vế ta được

\[\overrightarrow{BC}^2=\overrightarrow{AC}^2+\overrightarrow{AB}^2-2\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}.\cos A\]

Đăng kí nhận RSS - hệ thức lượng trong tam giác