Bạn đang ở đây

ôn tập lượng giác lớp 10

Đề kiểm tra lượng giác

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 15/04/2016 - 5:24ch

(NHC 2015-2016)

Câu 1. Cho \(\sin\alpha=\dfrac{1}{3}\) và \(\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\pi\).

  1. Tính \(\cos\alpha, \tan\alpha, \cot\alpha.\)
  2. Tính \(\sin\left(\dfrac{\pi}{6}+\alpha\right).\)

Câu 2. Chứng minh rằng \(\cos^2x\left(2\sin^2x+\cos^2x\right)=1-\sin^4x.\)

Câu 3. Thu gọn các biểu thức sau:

Từ khoá:

Bài tập tính giá trị lượng giác của một cung

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 09/04/2016 - 9:43sa

Bài 1. Cho \(\sin \alpha=\dfrac{3}{5}\) và \(\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\).

  1. Tính các giá trị lượng giác còn lại của \(\alpha\).
  2. Tính \(\sin 2\alpha, \cos 2\alpha, \tan 2\alpha\).

Bài 2. Cho \(\tan \alpha=-2\) và \(-\frac{\pi}{2}<\alpha<0\).

Ôn tập lượng giác

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 09/04/2016 - 6:13sa

Đề 1

Câu 1. Cho \(\cos \alpha=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\) và \(\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi\).

  1. Tính các giá trị lượng giác còn lại của \(\alpha\).
  2. Tính giá trị biểu thức \(A=\sin(\alpha-\frac{\pi}{4})\).

Ôn thêm: Tính các giá trị lượng giác còn lại của một cung

Đăng kí nhận RSS - ôn tập lượng giác lớp 10