Chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 29/09/2016 - 3:39ch

PHƯƠNG PHÁP

  • Để chứng minh ba điểm thẳng hàng ta chứng minh chúng là điểm chung của hai mặt phẳng phân biệt
  • Để chứng minh ba đường thẳng \(d_1, d_2, d_3\) đồng quy ta gọi \(I\) là giao điểm của \(d_1\) và \(d_2\) rồi chứng minh \(I\) thuộc \(d_3\) bằng cách chứng minh \(I\) thẳng hàng với 2 điểm \(A, B\) có sẵn trên \(d_3.\)

BÀI TẬP

Ôn tập khảo sát hàm số

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 26/09/2016 - 9:23ch

Bài 1. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số \(y=\dfrac{x+1}{x^2-2}.\)

Bài 2. Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để hàm số \(y=-x^3+3x^2-(m+1)x-3\) nghịch biến trên \(\mathbb{R}.\)

Bài 3. Tìm cực trị của hàm số \(y=3x^4+4x^3-6x^2-12x.\)

Bài 4. Tìm \(m\) để hàm số \(y=\dfrac{x^2+x+m}{x-1}\) đạt cực tiểu tại \(x=2.\)

Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào CN, 25/09/2016 - 4:36ch

1. Hoán vị

  • Mỗi cách xếp thứ tự n phần tử gọi là một hoán vị của n phần tử đó.
  • Số hoán vị của n phần tử là \[P_n=n!=n(n-1)(n-2)...2.1\]

Giai thừa

  • Ta đã đặt \(n!=n(n-1)(n-2)...2.1\)
  • Quy ước \(0!=1.\)

2. Chỉnh hợp

Các quy tắc đếm

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào CN, 25/09/2016 - 4:17ch

Quy tắc cộng. Cho một công việc được hoàn thành bởi một trong hai phương án A hoặc B. Giả sử phương án A có m cách thực hiện, phương án B có n cách thực hiện. Khi đó số cách hoàn thành công việc là m + n. Quy tắc cộng này có thể được mở rộng cho nhiều phương án A, B, C, ...

Giao tuyến của hai mặt phẳng chứa hai đường thẳng song song

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 23/09/2016 - 9:39sa

Hệ quả. (SGK/57)

Nếu hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) song song với cả 2 đường thẳng kia, hoặc trùng với một trong hai đường thẳng kia.

Cách tìm giao tuyến:

Bài tập hai đường thẳng song song

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 23/09/2016 - 8:06sa

Bài 1. Cho hình chóp \(S.ABCD\) có \(ABCD\) là hình bình hành. Gọi \(M, N, P\) lần lượt là trung điểm của \(SA, SB, SC.\) Tìm giao tuyến của \((MNP)\) và \((SAD).\) Tìm thiết diện của hình chóp và \((MNP).\) Thiết diện là hình gì? Vì sao?

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành.

Trang

Đăng kí nhận thayphu.net RSS