Một số đề ôn kiểm tra chương giới hạn liên tục

Đề 1

Bài 1. Tính các giới hạn sau

1. \(\mathop{\lim} \limits_{x \to 1} \dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x^2-4}\) 2. \(\mathop{\lim} \limits_{x \to -\infty} \dfrac{3x^3-x^2}{1-x^2+x^4}\)
3. \(\mathop{\lim} \limits_{x \to 2} \dfrac{\sqrt{4x+1}-x-1}{-2x+4}\) 4. \(\mathop{\lim} \limits_{x \to +\infty} \left(\sqrt{9x^2+x}-2x\right)\)
5. \(\mathop{\lim} \limits_{x \to (-\frac{1}{2})^+} \dfrac{16x^4-1}{4x^3-8x^2-11x-3}\)

Bài 2. Xét tính liên tục của hàm số sau tại \(x=3\)

\[f(x)=\left\{\begin{array}{cll}3x-2 & \text{nếu} & x \ge 3\\ \dfrac{\sqrt{x+1}-3}{x^2+9} & \text{nếu} & x<3 \end{array}\right.\]

Bài 3. Chứng minh phương trình \(x^4+mx^2-2mx-2=0\) có nghiệm với mọi tham số \(m \in \mathbb{R}\).

Đề 2

Bài 1. Tính các giới hạn sau

  1. \(\mathop{\lim} \limits_{x \to 2}\dfrac{x^2-4x+3}{x^2-9}\)
  2. \(\mathop{\lim} \limits_ {x \to +\infty}\dfrac{(1+x)(2-3x)^3}{x^4+5x}\)
  3. \(\mathop{\lim} \limits_{x \to \frac{1}{3}}\dfrac{6x^2-5x+1}{9x^2-1}\)
  4. \(\mathop{\lim} \limits_{x \to -\infty}\dfrac{\sqrt{3x^2+x}-2x+1}{x-3}\)
  5. \(\mathop{\lim} \limits_{x \to -\infty}(2x+3)\left(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2+2}\right)\)

Bài 2. Xét tính liên tục của hàm số sau tại \(x=\sqrt{2}\)

\[f(x)=\left\{\begin{array}{cll}\dfrac{x^2-2}{x-\sqrt{2}} & \text{nếu} & x \ne \sqrt{2} \\ 2\sqrt{2} & \text{nếu} & x=\sqrt{2} \end{array}\right.\]

Bài 3. Chứng minh phương trình \((m^2+m+1)(x+1)+3x^5+2=0\) có nghiệm với mọi tham số \(m \in \mathbb{R}\).

Đề 3

Bài 1. Tính các giới hạn sau

  1. \(\mathop{\lim} \limits_{x \to -\frac{1}{2}}\left(-x^2+3x-1\right)\)
  2. \(\mathop{\lim} \limits_{x \to +\infty}\dfrac{(x-2)(2x^2+3)^3}{x^3-x+1}\)
  3. \(\mathop{\lim} \limits_{x \to -\frac{1}{2}}\dfrac{4x^3-4x^2-7x-2}{2x+1}\)
  4. \(\mathop{\lim} \limits_{x \to -\infty}\left(\sqrt{4x^2+x}+3x\right)\)
  5. \(\mathop{\lim} \limits_{x \to +\infty}\dfrac{\sqrt{x^3+2x}-\sqrt{x^3+2x^2}}{\sqrt{x}+1}\)

Bài 2. Xét tính liên tục của hàm số sau tại \(x=\dfrac{1}{3}\)

\[f(x)=\left\{\begin{array}{cll}\dfrac{x-\frac{1}{3}}{9x^2-1} & \text{nếu} & x >\frac{1}{3} \\ 3x+1 & \text{nếu} & x\le \frac{1}{3} \end{array}\right.\]

Bài 3. Chứng minh phương trình \(\cos x + m\cos 2x=0\) có nghiệm với mọi tham số \(m \in \mathbb{R}\).

Cùng chuyên mục:

Tính giới hạn của hàm số khi x dần tới dương vô cùng hoặc âm vô cùng

Tính giới hạn của hàm số khi x dần tới dương vô cùng hoặc âm vô cùng

Bài viết này hướng dẫn các em nhẩm nhanh kết quả giới hạn của hàm…

Cách chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn

Cách chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn

Bài viết này nêu 3 cách chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của…

Cách tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số và bài tập áp dụng

Cách tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số và bài tập áp dụng

Thế nào là Tiệm cận ngang? Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là…

Hiểu kiến thức về hình lăng trụ tam giác đều trong 5 phút

Hiểu kiến thức về hình lăng trụ tam giác đều trong 5 phút

Tìm hiểu về định nghĩa, tính chất và các công thức cần phải nhớ về…

Cách tìm tập xác định của Hàm số mũ, Lũy thừa, Logarit đơn giản

Cách tìm tập xác định của Hàm số mũ, Lũy thừa, Logarit đơn giản

Tìm hiểu kiến thức tìm tập xác định của Hàm số mũ, Lũy thừa, Logarit…

Hiểu kiến thức về hình lăng trụ tứ giác đều trong 5 phút

Hiểu kiến thức về hình lăng trụ tứ giác đều trong 5 phút

Tìm hiểu về định nghĩa, tính chất và các công thức cần phải nhớ về…

Kiến thức phương trình mặt cầu kèm bài tập áp dụng có đáp án

Kiến thức phương trình mặt cầu kèm bài tập áp dụng có đáp án

Tìm hiểu về kiến thức phương trình mặt cầu kèm theo một số dạng bài…

khối đa diện là gì? Nắm vững các loại khối đa diện trong 5 phút

khối đa diện là gì? Nắm vững các loại khối đa diện trong 5 phút

Tìm hiểu chi tiết kiến thức về khối đa diện. Giải thích định nghĩa, các…

MỚI CẬP NHẬT
Top