Các dạng bài tập phương trình mặt cầu thường gặp bài thi toán 12

Các dạng bài tập Phương trình mặt cầu với công thức đơn giản giải nhanh trong toán học. Giúp đạt được điểm tuyệt đối trong những bài thi THPT quốc gia.

Phương trình mặt cầu là một trong số những kiến thức quan trọng trong chương trình học lớp 12. Nó xuất hiện ở tất cả các bài thi THPT quốc gia. Vậy nên các em bắt buộc phải nắm chắc các dạng bài tập phương trình mặt cầu để có thể giành được điểm tuyệt đối. Dưới đây là bài viết thayphu muốn chia sẻ đến các bạn về các dạng bài tập thường gặp.

Khái niệm phương trình mặt cầu

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 1 jpg

Công thức đơn giản dễ áp dụng

Khái niệm về mặt cầu

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 2 1  jpg

Mặt cầu tâm O bán kính r là : S(O;r) hoặc (S)

=> S(O;r) = {M|OM=r, r>0}

Phương trình mặt cầu

Giả sử mặt cầu (S) có tâm là (a,b,c) và bán kính R thì lúc này phương trình mặt cầu sẽ có dạng như sau:

  • Phương trình rút gọn

( x - a)^2 + ( y - b)^2 + ( z - c)^2 = R ^2

  • Phương trình khai triển

x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0

Lưu ý: phương trình khai triển được gọi là phương trình mặt cầu tâm I(a,b,c) bán kính R = √ a^2 + b^2 + c^2 - d khi

a^2 + b^2 + c^2 - d > 0

Đặc biệt: I ≡ 0 khi và chỉ khi phương trình thu gọn có x^2 + y^2 + c^2 = R^2 : sẽ được gọi là mặt cầu tâm O bán kính R

Ví dụ: Tìm tọa độ tâm và tính bán kính của mặt cầu (S)

( x - 3)^2 + ( y + 4)^2 + ( z - 2)^2 = 16

Lời giải

Tâm ( 3, -4, 2) bán kính R= 4

Các dạng bài tập phương trình mặt cầu thường gặp

Dưới đây là một số dạng bài tập về phương trình mặt cầu:

Dạng 1: Cần tìm tâm và bán kính của mặt cầu để đảm bảo rằng (S) thực sự là một mặt cầu.

Ở dạng bài tập này ta sẽ được xét theo dạng 2 phương trình sau :

,cac dang bai tap phuong trinh mat cau 3 jpg

Phương trình có tâm I(a,b,c) và bán kính R

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 4 jpg

Phương trình có tâm I( a,b,c) và R = √ a^2 + b^2 + c^2 - d

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 5 jpg

Ví dụ 1: Trong không gian Oxyz cho mặt cầu hãy tìm tọa độ tâm I và bánh kính R của mặt cầu (S)

Lời giải

Ta có : Tâm I(-2,1,0) và bán kính R = 5

Ví dụ 2: Trong không gian Oxyz cho mặt cầu : cac dang bai tap phuong trinh mat cau 6 jpg Tìm tọa độ tâm I và bán kính R.

Lời giải

Dựa vào phương trình trên ta có:

I( 2/-2; -4/-2; 6/-2) = I( -1;2;-3)

Bán kính cac dang bai tap phuong trinh mat cau 7 jpg

Dạng 2: Cho tâm I và bán kính R yêu cầu viết phương trình mặt cầu

Trong dạng bài tập này các em sẽ được cho trước những để bài sau:

Tâm I ( a;b;c)

Bán kính R

dựa vào những phần được cho trước để viết phương trình hoàn chỉnh

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 8 jpg

Ví dụ 1 : Trong mặt cầu Oxyz có điểm B( 2,1,3) Viết phương trình mặt cầu tâm B với R=4

Lời giải

Dạng phương trình này là :

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 9 jpg

=> a= -2 , b= -1 , c= -3 và R= 16

Vậy ta có thể viết phương trình như sau : ( x - 2)^2 + ( y - 1)^2 + ( z - 3)^2 = 16

Ví dụ 2: Cho hai điểm A (-2; 1; 0) và B (2; -1; 2) trong không gian Oxyz. Hãy tìm phương trình của mặt cầu (S) có tâm là B và đi qua điểm A.

Lời giải

Mặt cầu có dạng phương trình : cac dang bai tap phuong trinh mat cau 10 jpg

=> Tâm B ( 2;-1;2) có bán kính : cac dang bai tap phuong trinh mat cau 11 jpg

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 12 jpg

vậy phương trình mặt cầu sẽ được viết như sau:

( x -2)^2 + ( y + 1) ^ 2 + ( z - 2)^2 = 24

Dạng 3: Hãy viết phương trình của một mặt cầu có tâm tiếp xúc với một mặt phẳng.

Cho điểm I có tọa độ (a, b, c) và mặt phẳng được biểu diễn bởi phương trình Ax + By + Cz + D = 0. Vì mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng, chúng ta có thể suy ra rằng:

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 13 jpg

Ví dụ 1: Trong không gian có hệ tọa độ Oxyz, ta có điểm A có tọa độ (2; 1; 1) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x – y + 2z + 1 = 0. Chúng ta cần tìm phương trình của mặt cầu có tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (P).

Lời giải

Bởi vì mặt phẳng (P) tiếp xúc với tâm A của mặt cầu, do đó bán kính của mặt cầu được xác định.

R = d(A;(P)) = |2.2 - 1+2.1+1|/ √ 2^2 + (-1)^2 + 2^2

=> phương trình mặt cầu sẽ là :

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 14 jpg

Dạng 4 : Cho phương trình hãy tìm các giá trị của m để (S) trở thành một phương trình của mặt cầu.

Ví dụ 1: Cho phương trình sau :

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 15 jpg .

Hãy tìm các giá trị của m để (S) trở thành một phương trình của mặt cầu.

Lời giải

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 16 jpg

Dạng 5: Hãy viết phương trình của một mặt cầu có tâm và tiếp xúc với một đường thẳng.

Cho hình vẽ sau

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 17 jpg

Cung cấp tọa độ I (a; b; c) và đường thẳng d.

Tìm tiếp điểm H của đường thẳng d trên mặt cầu có tâm I và bán kính R = IH của mặt cầu đó.

Ví dụ 1: Trong hệ tọa độ Oxyz, đang có một đường thẳng:

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 18 jpg

Một mặt cầu có tâm tại điểm I (1; -2; 3). Tìm phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với d:

Lời giải

Vẽ hình

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 19 jpg

Đặt H là điểm tiếp xúc giữa đường tròn lớn có tâm I và đường thẳng d.

Vì H nằm trên d, ta có tọa độ của H là (-1 + 2t; 2 + t; -3 – t).

=> cac dang bai tap phuong trinh mat cau 20 jpg

=> Vecto chỉ phương của đường thẳng d là : cac dang bai tap phuong trinh mat cau 21 jpg

Vì IH vuông góc với d nên: cac dang bai tap phuong trinh mat cau 22 jpg ⇔ (2t – 2).2 + (t + 4).1 + (-t – 6 ).(-1) = 0

=> t= - 1

Bán kính của mặt cầu được xác định bởi khoảng cách từ trung điểm của đường thẳng tới trung điểm của đoạn thẳng tiếp xúc với mặt cầu.

=> R = IH ⇔ cac dang bai tap phuong trinh mat cau 23 jpg Từ đây ta sẽ có phương trình:

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 24 jpg

Dạng 6: Hãy viết phương trình của mặt cầu (S) khi biết tâm I và đường thẳng d cắt mặt cầu theo dây cung AB.

Giả sử đường thẳng d cắt mặt cầu (S) theo dây cung AB tại điểm M và N. Ta cần tìm phương trình của mặt cầu (S).

Để tìm phương trình của mặt cầu (S), ta cần biết bán kính của nó. Vì M và N đều nằm trên mặt cầu (S), nên ta có thể tính bán kính bằng cách tính độ dài của đoạn thẳng MN.

Sau đó, ta có thể sử dụng công thức phương trình mặt cầu trong hệ tọa độ Oxyz để tìm phương trình của mặt cầu (S).

Ví dụ 1: Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I (2; 3; -1) và cắt đường thẳng

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 25 jpg

Ở hai điểm A và B, khoảng cách giữa chúng là 16 đơn vị.

Lời giải:

Vẽ hình

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 26 jpg

Nếu chọn điểm H (-1; 1; 0) trong tam giác Δ,

=> vector IH sẽ có giá trị là (3;2;1).

Một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ được cung cấp vecto u ( 1;-4;1)

Ta có IH vuông góc với AB <=> (t – 3).1 + (-4t – 2).(-4) + (t + 1).1 = 0

=> t=-⅓

=> tọa độ của vecto IH = ( -10/3; -⅔; ⅔) nên

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 27 jpg

Vì AB=16 => HA = 1/2AB = 8

Dựa vào định lý pitago trong tam giác IAB ta có

IA^2 = IH^2 + HA^2 = (2√3)^2 + 8^2 = 76 => IA = 2√19

Vậy phương trình mặt cầu là :

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 28 jpg

Dạng 7: Hãy viết phương trình của một mặt cầu (S) khi biết tâm (I) và khi mặt cầu cắt qua một mặt phẳng (P) tạo thành đường tròn (C) là giao tuyến.

Để giải bài toán, ta có thể sử dụng các bước sau:

  • Tìm giao điểm của mặt phẳng (Q) và đường thẳng qua tâm I của mặt cầu (S). Điểm này chính là tâm O của hình tròn.
  • Tính diện tích của hình tròn bằng công thức S = πR^2. Với giá trị diện tích đã cho, ta có thể tính được bán kính R.
  • Sử dụng công thức phương trình mặt cầu trong hệ tọa độ Oxyz để tìm phương trình của mặt cầu (S) với tâm I và bán kính R đã tìm được ở bước 2.

Ví dụ 1: Hãy viết phương trình của mặt cầu (S) có tâm I (1; 0; 1) và phẳng (Q) có phương trình là 2x - y + z + 7 = 0 sao cho (Q) cắt (S) tạo thành một hình tròn với diện tích xác định là 20π.

Lời giải:

Ta có : d(I,(Q)) = cac dang bai tap phuong trinh mat cau 29 jpg= 5√6 / 3

Gọi r là bán kính của đường tròn giao tuyến (S), mặt phẳng (Q)

=> diện tích đường tròn ngoại tuyến 20п = пr^2 ⇔ r = 2√5

Cho R là bán kính mặt cầu (S)

=> cac dang bai tap phuong trinh mat cau 30 jpg

=> phương trình được viết như sau :

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 31 jpg

Dạng 8: Mặt cầu tâm nằm trên một mặt phẳng

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 32 1  jpg

Giả sử tâm I nằm trên đường thẳng ta được tham số hóa

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 33 jpg

Lúc này tọa độ điểm I sẽ chỉ có một điểm t. Ta chỉ cần tạo ra một phương trình nữa từ đề bài là có thể tìm được I

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 34 jpg

Ví dụ : cho tâm I nằm trên đường thẳng và (S) tiếp xúc với hai mặt phẳng α: x+ 2y+2z+3 =0 và β: x+2y+2z+7=0 .Hãy viết phương trình của một mặt cầu (S)

Lời giải:

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 35 jpg

Bài tập vận dụng về phương trình mặt cầu

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 36 jpg

Câu 4:

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 37 jpg

Câu 5:

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 38 jpg

Câu 6:

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 39 jpg

Câu 7:

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 40 jpg

Câu 8:

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 41 jpg

Câu 9:

cac dang bai tap phuong trinh mat cau 42 jpg

Câu 10:

4CCk47 gL4mPNTUEFucouwMVEJt taB1C UWlDpH2lPy7YIKjtLAmgZcV75 F2zedEb0DAKM3FkLJYYvuQ xI7AKjCyPPHR1FHu5PfsQmyhnWMB0w Q1sLR6Jd9c 0bA7yreEM9iZnolMWTgZhblzi4

Kết luận

Trên đây là các dạng bài tập phương trình mặt cầu được dùng phổ biến nhất hiện nay. Hy vọng rằng sau khi đọc xong bài viết sẽ giúp các em có thể vận dụng tốt những bài tập trên. Đừng quên truy cập trang web của thayphu để có thể được điểm cao nhé!

Cùng chuyên mục:

Tính giới hạn của hàm số khi x dần tới dương vô cùng hoặc âm vô cùng

Tính giới hạn của hàm số khi x dần tới dương vô cùng hoặc âm vô cùng

Bài viết này hướng dẫn các em nhẩm nhanh kết quả giới hạn của hàm…

Cách chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn

Cách chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn

Bài viết này nêu 3 cách chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của…

Cách tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số và bài tập áp dụng

Cách tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số và bài tập áp dụng

Thế nào là Tiệm cận ngang? Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là…

Hiểu kiến thức về hình lăng trụ tam giác đều trong 5 phút

Hiểu kiến thức về hình lăng trụ tam giác đều trong 5 phút

Tìm hiểu về định nghĩa, tính chất và các công thức cần phải nhớ về…

Cách tìm tập xác định của Hàm số mũ, Lũy thừa, Logarit đơn giản

Cách tìm tập xác định của Hàm số mũ, Lũy thừa, Logarit đơn giản

Tìm hiểu kiến thức tìm tập xác định của Hàm số mũ, Lũy thừa, Logarit…

Hiểu kiến thức về hình lăng trụ tứ giác đều trong 5 phút

Hiểu kiến thức về hình lăng trụ tứ giác đều trong 5 phút

Tìm hiểu về định nghĩa, tính chất và các công thức cần phải nhớ về…

Kiến thức phương trình mặt cầu kèm bài tập áp dụng có đáp án

Kiến thức phương trình mặt cầu kèm bài tập áp dụng có đáp án

Tìm hiểu về kiến thức phương trình mặt cầu kèm theo một số dạng bài…

khối đa diện là gì? Nắm vững các loại khối đa diện trong 5 phút

khối đa diện là gì? Nắm vững các loại khối đa diện trong 5 phút

Tìm hiểu chi tiết kiến thức về khối đa diện. Giải thích định nghĩa, các…

MỚI CẬP NHẬT
Top