Tính giới hạn của hàm số tại một điểm bằng phân tích nhân tử

Tính các giới hạn sau

  1. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to\frac{1}{2}}\dfrac{2x^2-5x+2}{4x^2-1}\)
  2. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to\frac{1}{3}}\dfrac{3x^2-10x+3}{27x^3-1}\)
  3. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to1}\dfrac{x^2-1}{x^3-x^2+x-1}\)
  4. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to-\frac{1}{2}}\dfrac{2x^2+2x+\frac{1}{2}}{4x^3-3x-1}\)
  5. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to1}\dfrac{x^4-1}{x^3-2x^2+1}\)
  6. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to-1}\dfrac{x^3+1}{x^5+1}\)
  7. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to3}\dfrac{x^3-5x^2+3x+9}{x^4-8x^2-9}\)

Xem thêm:

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top