7 hằng đẳng thức

7 hằng đẳng thức

  1. \((a+b)^2=a^2+2ab+b^2\)
  2. \((a-b)^2=a^2-2ab+b^2\)
  3. \(a^2-b^2=(a-b)(a+b)\)
  4. \((a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3\)
  5. \((a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3\)
  6. \(a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)\)
  7. \(a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)\)

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top