Phân tích nhân tử tam thức bậc hai

Cho tam thức bậc hai \(f(x)=ax^2+bx+c\), trong đó \(a\ne0.\)

  • Nếu \(f(x)=0\) có 2 nghiệm phân biệt \(x_1,x_2\) thì ta có phân tích \(f(x)=a(x-x_1)(x-x_2).\)
  • Nếu \(f(x)=0\) có nghiệm kép \(x_0\) thì ta có phân tích \(f(x)=a(x-x_0)^2.\)
  • Nếu \(f(x)=0\) vô nghiệm thì \(f(x)\) không thể phân tích nhân tử được.

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top