Bạn đang ở đây

Một phương pháp xác định góc giữa hai mặt phẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 08/07/2016 - 5:18ch

Trong việc giải bài tập tính góc giữa hai mặt phẳng ta thường gặp trường hợp sau đây:

Cho hai mặt phẳng \((\alpha)\) và \((\beta)\) cắt nhau cắt nhau theo giao tuyến \(\Delta.\) Nếu tồn tại hai điểm \(A, B\) lần lượt thuộc mỗi mặt phẳng \((\alpha)\) và \((\beta)\) mà \(AB \bot \Delta\) thì ta sẽ xác định góc giữa hai mặt phẳng này như sau:

  • Trong \((\alpha)\), vẽ \(AI\) vuông góc với \(\Delta\) tại \(I.\)
  • Nối \(IB\), ta chứng minh được \(BI\) cũng vuông góc với \(\Delta\)  (vì \(\Delta \bot (AIB)\)).
  • Góc cần tìm là góc giữa \(AI\) và \(BI.\)

Chú ý.