Ý nghĩa hình học của đạo hàm

Đạo hàm của hàm số \(y=f(x)\) tại \(x_0\) được định nghĩa là \(y'(x_0)=\mathop{\lim}\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\). Ta có \(\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\) là hệ số góc của đường thẳng đi qua 2 điểm \(M_0\big(x_0;f(x_0)\big)\) và \(M\big(x;f(x)\big)\). Do đó \(y'(x_0)\) chính là giới hạn của hệ số góc đó khi \(M\) dần về \(M_0\) dọc theo đường cong. Vậy \(y'(x_0)\) là hệ số góc của tiếp tuyến tại \(M_0\).
\[k=f'(x_0)\]

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top