Tính giới hạn một bên của hàm số

Bài 1. Tính các giới hạn
sau

  1. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to2^+}\dfrac{3+x}{2x-4}\)
  2. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to1^+}\dfrac{x}{1-x}\)
  3. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to3^-}\dfrac{x-2}{x-3}\)
  4. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to{\frac{1}{3}}^+}\dfrac{1}{3x-1}\)
  5. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to5^+}\dfrac{2x-3}{x^2-7x+10}\)
  6. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to2^-}\dfrac{x^2-x-2}{x^2-4x+4}\)

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top