Tính giới hạn của hàm số tại một điểm bằng nhân lượng liên hợp

Tính giới hạn sau

  1. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to2}\dfrac{x^2-4}{\sqrt{2x+5}-3}\)
  2. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to\frac{3}{2}}\dfrac{6x^2-13x+6}{\sqrt{2x+6}-3}\)
  3. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to\frac{1}{2}}\dfrac{8x^3-1}{2x+1-\sqrt{2x+3}}\)
  4. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to2}\dfrac{8-x^3}{\sqrt{2x+5}-x-1}\)
  5. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{2+x-\sqrt{x^2+8}}\)

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top