Tâm đường tròn nội tiếp của tam giác

tamduongtronnoitiepcuatamgiac1 svg

  • Mọi điểm \(K\) thuộc đường phân giác của góc \(\widehat{ABC}\) cách đều \(BA\) và \(BC\). Nghĩa là nếu gọi \(H_1, H_2\) là hình chiếu vuông góc của \(K\) lên \(BA, BC\) thì ta có \(KH_1=KH_2\).
  • Ba đường phân giác trong của một tam giác thì đồng quy. Nếu gọi \(K\) là giao điểm 3 đường phân giác trong của tam giác \(ABC\) thì khoảng cách từ \(K\) đến 3 cạnh của tam giác bằng nhau. Khi đó \(K\) là tâm đường tròn nội tiếp tam giác \(ABC\). Đường tròn nội tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc với 3 cạnh của tam giác đó.

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top