Sự cùng phương, cùng hướng của hai vectơ

Giá của vectơ: Giá của một vectơ là đường thẳng đi qua điểm gốc và điểm ngọn của vectơ đó.

vectocungphuong2 svg

Hai vectơ cùng phương: Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng là hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

Hai vectơ cùng hướng, ngược hướng: Khi hai vectơ đã cùng phương thì xảy ra 2 trường hợp cùng hướng và ngược hướng (hay gọi là cùng chiều hoặc ngược chiều). Ta chỉ xét đến sự cùng hướng hay ngược hướng của hai vectơ khi chúng đã cùng phương.

Quy ước: Vectơ \(\overrightarrow{0}\) cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.

vectocungphuong1 svg

Ví dụ. Cho hình thang \(ABCD\) với đáy lớn \(CD.\) Ta có \(\overrightarrow{AB}\) và \(\overrightarrow{DC}\) cùng phương và cùng hướng, \(\overrightarrow{AB}\) và \(\overrightarrow{BA}\) cùng phương và ngược hướng.

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top