Phương trình tích - lớp 8

Phương trình tích là phương trình dạng 

  • \(A.B=0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} A=0 \\ B=0 \end{array} \right.\)
  • \(A.B.C=0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} A=0 \\ B=0 \\ C=0 \end{array} \right.\)

trong đó, \(A, B\) là các biểu thức chứa ẩn \(x.\)

Bài 1. Giải các phương trình

  1. \((x-1)(5x+3)=(3x-8)(x-1)\)
  2. \(3x(25x+15)-35(5x+3)=0\)
  3. \((2-3x)(x+1)=(3x-2)(2-5x)\)
  4. \((2x^2+1)(4x-3)=(2x^2+1)(x-12)\)
  5. \((2x-1)^2+(2-x)(2x-1)=0\)
  6. \((x+2)(3-4x)=x^2+4x+4\)

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top