Một số câu hỏi về các phép toán tập hợp

Câu 1. Tìm các tập hợp sau:

 • \(A\cap\varnothing\)
 • \(A\cup\varnothing\)
 • \(A\backslash\varnothing\)
 • \(\varnothing\backslash A\)
 • \(A\cap A\)
 • \(A\cup A\)
 • \(A\backslash A\)

Câu 2. Cho \(A\subset B\), tìm các tập hợp sau:

 • \(A\cap B\)
 • \(A\cup B\)
 • \(A\backslash B\)

Câu 3. Tìm các tập hợp sau:

 • \((A\backslash B)\cup(A\cap B)\)
 • \((A\cup B)\backslash(B\backslash A)\)
 • \((A\cup B)\backslash\big((A\backslash B)\cup(B\backslash A)\big)\)

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top