Một số bài tập về các tập con thường dùng của R

Bài 1. Cho \(A=[1;5)\) và \(B=\big\{x\in\mathbb{R}\big| 2\le x\big\}.\) Tìm các tập hợp sau: \(A\cap B,\) \(A\cup B,\) \(A\backslash B,\) \(B\backslash A,\) \(C_{\mathbb{R}}B,\) \(C_{\mathbb{R}}A,\) \((A\cup B)\backslash A.\)

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top