Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc

Định nghĩa. Hai đường thẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng \(90^\circ\).

Nhận xét.

Hai đường thẳng vuông góc với nhau trong không gian xảy ra 2 trường hợp:

  1. Vuông góc và cắt nhau,
  2. Vuông góc và chéo nhau

dnhaidtvg1 svg

dnhaidtvg2 svg

Ví dụ. Cho hình lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\). Ta có hai đường thẳng \(AB\) và \(BC\) vuông góc với nhau và cắt nhau. Hai đường thẳng \(AB\) và \(B'C'\) vuông góc với nhau và chéo nhau.

dnhaidtvg3 svg

Ta có \(BC \parallel B'C'\). Góc giữa \(AB\) và \(BC\) bằng \(90^\circ\) nên góc giữa \(AB\) và \(B'C'\) cũng bằng \(90^\circ\).

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top