Dấu nhị thức bậc nhất

Nhị thức bậc nhất

Biểu thức dạng \(f(x)=ax+b\) trong đó \(a\ne0\) gọi là nhị thức bậc nhất theo biến \(x\).

Nghiệm của nhị thức

Số thực \(x_0\) thoả mãn \(f(x_0)=0\) gọi là nghiệm của nhị thức bậc nhất \(f(x)=ax+b.\) Trong trường hợp này \(x_0=-\dfrac{b}{a}.\)

Bảng xét dấu nhị thức bậc nhất

\(x\) \(-\infty\)   \(x_0\)   \(+\infty\)
\(f(x)=ax+b\)   trái dấu a \(0\) cùng dấu a  

Chú ý. "Phải cùng - trái trái" hoặc "trước trái - sau cùng"

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top