Công thức thường dùng có \(\sin x\pm\cos x\)

  • \(\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)\)
  • \(\sin x-\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)\)
  • \(1+\sin 2x=\left(\sin x+\cos x\right)^2\)
  • \(1-\sin 2x=\left(\sin x-\cos x\right)^2\)

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top