Công thức lượng giác cơ bản

\(\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\)
\(\cot\alpha=\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}\)
\(\cot\alpha=\dfrac{1}{\tan\alpha}\)
\(\tan\alpha.\cot\alpha=1\)
\(\sin^2\alpha + \cos^2 \alpha =1\)
\(\dfrac{1}{\cos^2 \alpha}=1+\tan^2\alpha\)
\(\dfrac{1}{\sin^2 \alpha}=1+\cot^2\alpha\)

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top