Công thức đạo hàm

\((c)'=0\) \((x)'=1\)
\((u+v)'=u'+v'\) \((u-v)'=u'-v'\)
\((uv)'=u'v+uv'\) \((ku)'=k.u'\)
\(\left(\dfrac{u}{v}\right)'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}\) \(\left(\dfrac{1}{v}\right)'=\dfrac{-v'}{v^2}\)
\(\left(x^n\right)'=n.x^{n-1}\) \(\left(u^n\right)'=n.u^{n-1}.u'\)
\(\left(\sqrt{x}\right)'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\) \(\left(\sqrt{u}\right)'=\dfrac{1}{2\sqrt{u}}.u'\)
\(\left(\sin x\right)'=\cos x\) \(\left(\sin u\right)'=u'.\cos u\)
\(\left(\cos x\right)'=-\sin x\) \(\left(\cos u\right)'=-u'.\sin u\)
\(\left(\tan x\right)'=\dfrac{1}{\cos ^2 x}\) \(\left(\tan u\right)'=\dfrac{u'}{\cos ^2 u}\)
\(\left(\cot x\right)'=-\dfrac{1}{\sin ^2 x}\) \(\left(\cot u\right)'=-\dfrac{u'}{\sin ^2 u}\)

Bài tập tính đạo hàm https://thayphu.nethttps://thayphu.net/bai-tap-tinh-dao-ham.html

Bài tập tính đạo hàm của hàm hợp: https://thayphu.nethttps://thayphu.net/bai-tap-dao-ham-cua-ham-hop.html

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top