Bài tập tính đạo hàm

Bài 1. Tính đạo hàm của các hàm số

 1. \(y=x\sin x\)
 2. \(y=\dfrac{x}{\cos x}\)
 3. \(y=\dfrac{x+1}{\cos 2x}\)
 4. \(y=\dfrac{\tan 2x}{x}\)
 5. \(y=\dfrac{\cot x}{2x}\)
 6. \(y=\dfrac{2x-3}{3x-2}\)
 7. \(y=\dfrac{x}{x+1}\)
 8. \(y=\dfrac{1-x^2}{1+x^2}\)
 9. \(y=\dfrac{x^2-x+1}{x^2+x+1}\)
 10. \(y=\dfrac{2x}{x^2+1}\)
 11. \(y=\sin x\cos(x+\frac{\pi}{3})\)
 12. \(y=\dfrac{\cot x}{x^2+1}\)
 13. \(y=\dfrac{x}{\sqrt{x+1}}\)
 14. \(y=x\sqrt{x^2+1}\)
 15. \(y=\dfrac{x}{\sin x}+\dfrac{\sin x}{x}\)

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top