Bài tập phương trình có ẩn ở mẫu lớp 8

Các bước giải phương trình có ẩn ở mẫu:

 1. Đặt điều kiện.
 2. Quy đồng mẫu, bỏ mẫu, tìm x
 3. Với x vừa tìm, so điều kiện và kết luận nghiệm.

Bài 1. Giải các phương trình sau

 1. \(\dfrac{4x-3}{x-5}=\dfrac{29}{3}\)
 2. \(\dfrac{2x-1}{5-3x}=2\)
 3. \(\dfrac{4x-5}{x-1}=2+\dfrac{x}{x-1}\)
 4. \(\dfrac{7}{x+2}=\dfrac{3}{x-5}\)
 5. \(\dfrac{2x+5}{2x}-\dfrac{x}{x+5}=0\)
 6. \(\dfrac{12x+1}{11x-4}+\dfrac{10x-4}{9}=\dfrac{20x+17}{18}\)

Đáp số:

 1. \(x=\dfrac{136}{17}\)
 2. \(x=\dfrac{11}{8}\)
 3. \(x=3\)
 4. \(x=\dfrac{41}{4}\)
 5. \(x=-\dfrac{5}{3}\)
 6. \(x=2\)

Bài 2. Giải các phương trình sau:

 1. \(\dfrac{11}{x}=\dfrac{9}{x+1}\)
 2. \(\dfrac{14}{3x-12}-\dfrac{2+x}{x-4}=\dfrac{3}{8-2x}-\dfrac{5}{6}\)
 3. \(\dfrac{12}{1-9x^2}=\dfrac{1-3x}{1+3x}-\dfrac{1+3x}{1-3x}\)
 4. \(\dfrac{x+5}{x^2-5x}-\dfrac{x+25}{2x^2-50}=\dfrac{x-5}{2x^2+10x}\)
 5. \(\dfrac{x+1}{x-1}-\dfrac{x-1}{x+1}=\dfrac{16}{x^2-1}\)
 6. \(\left(1-\dfrac{x-1}{x+1}\right)(x+2)=\dfrac{x+1}{x-1}+\dfrac{x-1}{x+1}\)

Đáp số

 1. \(x=44\)
 2. \(x=5\)
 3. \(x=-1\)
 4. vô nghiệm
 5. \(x=4\)
 6. \(x=3\)

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top