Bài tập đạo hàm của hàm hợp

Bài 1. Tính đạo hàm của hàm số

 1. \(y=(x^2+2x)^5\)
 2. \(y=\sin^22x\)
 3. \(y=\sqrt{x^4+1}\)
 4. \(y=\sin\sqrt{x^2+1}\)
 5. \(y=\cos^2x\)
 6. \(y=\sin^32x\)
 7. \(y=\tan(2x+\frac{\pi}{3})\)
 8. \(y=\cot(x^2+1)\)
 9. \(y=(\sin^2x+\cos x)^4\)
 10. \(y=\sqrt{\sin^2x+1}\)
 11. \(y=\left(1-\sin^3x\right)^4\)
 12. \(y=\sqrt{2\sin^2x+\cos^2x}\)
 13. \(y=\cot^2(x^2+1)\)
 14. \(y=3\cos^22x+\sin^22x\)
 15. \(y=\left(1+\sqrt{x^2+1}\right)^4\)
 16. \(y=\left(4x+\sin2x\right)^3\)
 17. \(y=\sin^2\sqrt{x}\)
 18. \(y=\left(1-\sqrt{1-x^2}\right)^4\)
 19. \(y=\sin^2(x+\frac{\pi}{6})+\cos^2(x+\frac{\pi}{3})\)
 20. \(y=\tan^2(\frac{\pi}{6}-2x)\)

 

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top