Bài tập bất phương trình có ẩn ở mẫu

Bài 1. Giải các bất phương trình

  1. \(\dfrac{x+1}{x-1}+2>\dfrac{x-1}{x}\)
  2. \(\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{2}{x+3}\ge \dfrac{3}{x+2}\)
  3. \(\dfrac{2}{x+2}+\dfrac{1}{x}\le -\dfrac{4}{{{x}^{2}}+2x}\)
  4. \(\dfrac{2x+1}{(x-1)(x+2)}<0\)
  5. \(\dfrac{3}{2x-1}-\dfrac{1}{x+2}\ge 0\)
  6. \(\dfrac{{{x}^{2}}+x-3}{{{x}^{2}}-4}<1\)
  7. \(\dfrac{2{{x}^{2}}-5x+3}{x(x-1)}\le 0\)
  8. \(\dfrac{{{x}^{2}}+9}{3x}>2\)

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top