Bạn đang ở đây

Giải bất phương trình mũ

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 12/11/2019 - 10:20sa

Ví dụ. Giải các bất phương trình sau

  1. \(3^x>9\)
  2. \((\frac{1}{2})^{2x}<\dfrac{1}{2}\)
  3. \(9^x-2.3^x-3<0\)
  4. \(3^x+9.3^{-x}-10<0\)
  5. \(5.4^x+2.25^x-7.10^x\le 0\)
  6. \(4.7^{x+1}-7^{-x}+4<0\)
  7. \(25^{\sqrt{x}}+5<5^{\sqrt{x}+1}+5^{\sqrt{x}}\)
  8. \(\dfrac{2^{1-x}+1-2^x}{2^x-1}\le 0\)