Bạn đang ở đây

Một số bài tập phương trình đường thẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 23/02/2017 - 8:19sa

Bài 1. Cho các điểm \(A(2;-1), B(3;0), C(4;3).\)

  1. Viết phương trình tổng quát đường thẳng \(BC.\)
  2. Viết phương trình tổng quát đường cao đi qua \(A\) của tam giác \(ABC.\)
  3. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc \(H\) của \(A\) lên \(BC.\)
  4. Viết phương trình tổng quát đường trung tuyến qua \(A\) của tam giác \(ABC.\)
  5. Viết phương trình tổng quát đường trung trực \(d_1\) của \(BC.\)

Bài 2. Cho các điểm \(A(2;0), B(3;0), C(-1;-1).\)

  1. Viết phương trình tổng quát đường trung trực của \(BC, AB.\)
  2. Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác \(ABC.\)