Bạn đang ở đây

Tính giới hạn của dãy số bằng nhân lượng liên hợp

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 03/01/2017 - 7:26sa

Bài 1. Tính các giới hạn sau:

  1. \(\lim\left(\sqrt{n^2+n}-n\right)\)
  2. \(\lim\left(\sqrt{n^2+n}+n\right)\)
  3. \(\lim\left(\sqrt{n^2+n}-2n\right)\)
  4. \(\lim\left(\sqrt{9n^2+n}-3n+2\right)\)
  5. \(\lim\left(2n-1-\sqrt{4n^2+9n}\right)\)
  6. \(\lim\left(2n-1+\sqrt{4n^2+9n}\right)\)

Bài 2. Tính các giới hạn sau:

  1. \(\lim\left(\sqrt[3]{n^3+3n^2}-n\right)\)
  2. \(\lim\left(\sqrt[3]{n^3+3n^2}+n\right)\)
  3. \(\lim\left(\sqrt[3]{n^3+3n^2}-2n\right)\)
  4. \(\lim\left(\sqrt[3]{n^3+3n}-n\right)\)