Bạn đang ở đây

Tìm thiết diện

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 15/09/2016 - 4:17ch

Phương pháp. Để tìm thiết diện của mặt phẳng \((\alpha)\) với một hình chóp ta đi tìm các đoạn giao tuyến của mp đó với các mặt của hình chóp sao cho các đoạn thẳng đó tạo thành một đa giác. Thiết diện là đa giác vừa tìm.

Chú ý. Ta có thể tìm giao điểm của \((\alpha)\) với các cạnh của hình chóp.

Bài 1. Cho hình chóp \(S.ABCD\) có \(BC\) và \(AD\) không song song. Gọi \(M\) là trung điểm \(SA.\) Tìm thiết diện của hình chóp và mặt phẳng \((BCM).\)

Bài 2. Cho hình chóp \(S.ABCD\) có \(ABCD\) là hình bình hành. Gọi \(M, N, P\) lần lượt là trung điểm của \(SA, SB, SC\). Tìm thiết diện của hình chóp và mặt phẳng \((MNP).\)

Bài 3. Cho hình chóp \(S.ABCD\) có \(ABCD\) là hình bình hành. Gọi \(I, J, K\) lần lượt là trung điểm của \(BC, CD, SA\). Tìm thiết diện của hình chóp và mặt phẳng \((IJK).\)