Bạn đang ở đây

Hình chiếu vuông góc của điểm lên mặt phẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 17/02/2016 - 11:36ch

Trong không gian cho điểm \(M\) và mặt phẳng \((\alpha)\). Điểm \(H\) gọi là hình chiếu vuông góc của điểm \(M\) lên mặt phẳng \((\alpha)\) nếu \(H \in (\alpha)\) và \(MH \bot (\alpha)\).

Để tìm hình chiếu vuông góc của điểm \(M\) lên mặt phẳng \((\alpha)\) ta dựng đường thẳng \(d\) qua \(M\) và vuông góc với mặt phẳng \((\alpha)\) sau đó tìm giao điểm \(H\) của \(d\) và \((\alpha)\).

Tiếp theo: Hình chiếu vuông góc của đường thẳng lên mặt phẳng