Bạn đang ở đây

Công thức cộng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 15/03/2016 - 8:36ch

\(\cos(a-b)=\cos a \cos b + \sin a \sin b\)
\(\cos(a+b)=\cos a \cos b - \sin a \sin b\)
\(\sin(a-b)=\sin a \cos b - \cos a \sin b\)
\(\sin(a+b)=\sin a \cos b + \cos a \sin b\)
\(\tan (a-b)=\dfrac{\tan a - \tan b}{1+\tan a \tan b}\)
\(\tan (a+b)=\dfrac{\tan a + \tan b}{1-\tan a \tan b}\)