Bạn đang ở đây

Bài tập tính góc giữa hai mặt phẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 08/04/2016 - 10:27sa

Bài 1. Cho hình chóp \(S.ABC\) có \(ABC\) là tam giác vuông tại \(A\), \(AB=2a\), \(\widehat{BAC}=30^\circ\), \(SA\bot (ABC)\), \(SA=2a\sqrt{3}\).

  1. Tính góc giữa \((SBC)\) và \((ABC)\).
  2. Gọi \(M\) là trung điểm \(AB\), tính độ dài đường cao \(AK\) của tam giác \(AMC\).
  3. Tính góc giữa \((SMC)\) và \((ABC)\).

Từ khoá: