Bạn đang ở đây

định nghĩa đạo hàm

Tính đạo hàm bằng định nghĩa

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 28/02/2017 - 7:34sa

Để tính đạo hàm của hàm số \(y=f(x)\) tại \(x=x_0\) ta tính giới hạn \[\mathop{\lim}\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\]

Ví dụ 1. Tính đạo hàm của hàm số \(y=f(x)=\sqrt{x}\) tại \(x=4.\)

Đáp số: \(f'(4)=\dfrac{1}{4}.\)

Ví dụ 2. Cho \(x_0>0\). Tính đạo hàm của hàm số \(y=f(x)=\sqrt{x}\) tại \(x=x_0.\)

Đáp số: \(f'(x_0)=\dfrac{1}{2\sqrt{x_0}}.\)

Ý nghĩa hình học của đạo hàm

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 19/03/2016 - 3:42ch

Đạo hàm của hàm số \(y=f(x)\) tại \(x_0\) được định nghĩa là \(y'(x_0)=\mathop{\lim}\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\). Ta có \(\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\) là hệ số góc của đường thẳng đi qua 2 điểm \(M_0\big(x_0;f(x_0)\big)\) và \(M\big(x;f(x)\big)\). Do đó \(y'(x_0)\) chính là giới hạn của hệ số góc đó khi \(M\) dần về \(M_0\) dọc theo đường cong. Vậy \(y'(x_0)\) là hệ số góc của tiếp tuyến tại \(M_0\).
\[k=f'(x_0)\]

Hệ số góc của đường thẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 19/03/2016 - 3:37ch

Hệ số góc của đường thẳng

Hệ số góc của đường thẳng \(y=kx+m\) là \(k\).

Liên hệ giữa hệ số góc và vectơ chỉ phương, vectơ pháp tuyến của đường thẳng

  • Nếu đường thẳng \(d\) có một vectơ chỉ phương là \(\overrightarrow{u}=(a;b)\) (với \(a \ne 0\)) thì \(d\) có hệ số góc là \(k=\dfrac{b}{a}.\)
  • Nếu đường thẳng \(d\) có hệ số góc là \(k\) thì \(d\) có một vectơ chỉ phương là \(\overrightarrow{u}=(1;k).\)

Chứng minh.

Định nghĩa đạo hàm của hàm số tại một điểm

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 16/03/2016 - 7:30ch

Đạo hàm là một khái niệm quan trọng của giải tích, là một công cụ rất mạnh giúp ta nghiên cứu hàm số về các phương diện như tính đơn điệu, cực trị, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, ...

Cho hàm số \(y=f(x)\) có tập xác định là một khoảng chứa \(x_0\), có nhiều bài toán thực tế dẫn đến việc xem xét giới hạn \(\mathop{\lim}\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\).

Đăng kí nhận RSS - định nghĩa đạo hàm