Bạn đang ở đây

phương trình đường thẳng

Phương trình đường thẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 29/12/2016 - 7:30sa

1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng

Vectơ \(\overrightarrow{u}\ne\overrightarrow{0}\) gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng \(d\) nếu giá của \(\overrightarrow{u}\) là đường thẳng song song hoặc trùng với \(d\).

Xem đầy đủ ở đây

2. Phương trình tham số của đường thẳng

Liên hệ giữa vectơ chỉ phương và hệ số góc của đường thẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 25/04/2016 - 10:32sa

Mệnh đề. Nếu đường thẳng \(\Delta\) có hệ số góc \(k\) thì nó có một vectơ chỉ phương là \(\overrightarrow{u}=(1;k).\) Ngược lại nếu đường thẳng \(\Delta\) có một vectơ chỉ phương là \(\overrightarrow{u}=(a;b)\) (với \(a\ne0\)) thì nó có hệ số góc là \(k=\dfrac{b}{a}.\)

Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 19/03/2016 - 1:42ch

Khoảng cách từ điểm \(M\) đến đường thẳng \(\Delta\) là độ dài của đoạn thẳng \(MH\), trong đó \(H\) là hình chiếu vuông góc của \(M\) trên \(\Delta\).

Công thức tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng khi biết toạ độ điểm và phương trình tổng quát của đường thẳng (hình học lớp 10)

Trong mặt phẳng toạ độ \(Oxy\), khoảng cách từ điểm \(M(x_0;y_0)\) đến đường thẳng \(\Delta : Ax+By+C=0\) là \[\mathrm{d}(M,\Delta)=\dfrac{\big|Ax_0+By_0+C\big|}{\sqrt{A^2+B^2}}\]

Đăng kí nhận RSS - phương trình đường thẳng