Bạn đang ở đây

phương trình đường thẳng

Phương trình đường thẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 29/12/2016 - 7:30sa

1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng

Vectơ \(\overrightarrow{u}\ne\overrightarrow{0}\) gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng \(d\) nếu giá của \(\overrightarrow{u}\) là đường thẳng song song hoặc trùng với \(d\).

Xem đầy đủ ở đây

2. Phương trình tham số của đường thẳng

Liên hệ giữa vectơ chỉ phương và hệ số góc của đường thẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 25/04/2016 - 10:32sa

Mệnh đề. Nếu đường thẳng \(\Delta\) có hệ số góc \(k\) thì nó có một vectơ chỉ phương là \(\overrightarrow{u}=(1;k).\) Ngược lại nếu đường thẳng \(\Delta\) có một vectơ chỉ phương là \(\overrightarrow{u}=(a;b)\) (với \(a\ne0\)) thì nó có hệ số góc là \(k=\dfrac{b}{a}.\)

Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 19/03/2016 - 1:42ch

Trong mặt phẳng toạ độ \(Oxy\), khoảng cách từ điểm \(M(x_0;y_0)\) đến đường thẳng \(\Delta : Ax+By+C=0\) là \[\mathrm{d}(M,\Delta)=\dfrac{\big|Ax_0+By_0+C\big|}{\sqrt{A^2+B^2}}\]

Ví dụ 1. Tính khoảng cách từ điểm \(M(3;-2)\) đến đường thẳng \(x+7y+1=0.\)

Đăng kí nhận RSS - phương trình đường thẳng