Bạn đang ở đây

bất phương trình bậc hai có nghiệm

Tìm m để bất phương trình bậc hai có nghiệm

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào CN, 23/02/2020 - 6:58ch

Bài 1. Tìm tất cả giá trị của \(m\) để bất phương trình \(x^2-4x-m-5<0\) có nghiệm.

Giải. Đặt \(f(x)=x^2-4x-m-5.\) Hệ số \(a=1> 0.\) Ta có \(\Delta' = 4 +m+5=m+9.\) Ta xét các trường hợp:

Đăng kí nhận RSS - bất phương trình bậc hai có nghiệm