Bạn đang ở đây

phương trình quy vế bậc nhất

Bài tập phương trình quy về bậc nhất

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 19/10/2016 - 7:38sa

Chú ý: Phương trình \(ax=b\)

  • có nghiệm duy nhất khi \(a \ne 0.\)
  • vô nghiệm khi \(a = 0\) và \(b \ne 0.\)
  • có tập nghiệm là \(\mathbb{R}\) khi \(a=0\) và \(b=0.\)

Bài 1. Tìm \(m\) để các phương trình sau có nghiệm duy nhất

Đăng kí nhận RSS - phương trình quy vế bậc nhất