Bạn đang ở đây

phương trình quy về bậc nhất và bậc hai

Trắc nghiệm phương trình ax + b = 0

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 07/11/2016 - 3:35ch

1. Với giá trị nào của tham số \(m\) thì phương trình sau có tập nghiệm là \(\mathbb{R}\)? \[(m^2-1)x+m+1=0\]

A. \(m=1\)     B. \(m=-1\)     C. \(m=\pm 1\)     D. Không có \(m\)

2. Với giá trị nào của tham số \(m\) thì phương trình vô nghiệm? \[m^2(1-x)=1+3m\]

A. \(m=1\)     B. \(m=-1\)     C. \(m=0\)     D. Không có \(m\)

Bài tập phương trình quy về bậc nhất

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 19/10/2016 - 7:38sa

Bài 1. Tìm \(m\) để các phương trình sau có nghiệm duy nhất

 1. \(m^2(1-x)=1+3m\)
 2. \((x-1)(x-m)=0\)
 3. \(m(m-1)x=m^2-1\)
 4. \(\dfrac{x+m}{x-2}+\dfrac{x-2}{x+m}=2\)

Bài 2. Tìm \(m\) sao cho các phương trình sau vô nghiệm.

Bài tập phương trình quy về bậc hai

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 12/10/2016 - 8:35sa

Bài 1. Giải các phương trình sau

 1. \(x^4-3x^2+2=0\)
 2. \(x^4-4=0\)
 3. \(x^4-3=0\)
 4. \(x(x-1)(x-2)(x-3)=-24\)

Bài 2. Giải các phương trình

 1. \(x^2-12x+27=0\)
 2. \(x^2-7x+6=0\)
 3. \(x^2+(2+\sqrt{5})x+2\sqrt{5}=0\)
 4. \(x^2-(\sqrt{3}-\sqrt{2})x-\sqrt{6}=0\)
 5. \(2x^2-2(m+1)x+2m=0\)
 6. \(x^2-2ax+a^2-b^2=0\)
 7. \((x^2-4x+3)^2-(x^2-6x+5)^2=0\)
Đăng kí nhận RSS - phương trình quy về bậc nhất và bậc hai