Bạn đang ở đây

casio

Dùng công thức Hê-rông tính diện tích tam giác bằng máy tính cầm tay

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 29/08/2016 - 2:07ch

Trong các công thức tính diện tích tam giác có công thức Hê-rông sau:

Diện tích tam giác có độ dài 3 cạnh \(a, b, c\) là \[S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}\] trong đó \(p=\dfrac{a+b+c}{2}\) là nửa chu vi của tam giác.

Ví dụ. Tính diện tích tam giác \(ABC\) biết 3 cạnh của nó là \(AB=a,\) \(AC=\dfrac{a}{2},\) \(BC=\dfrac{a\sqrt{7}}{2}.\)

Đăng kí nhận RSS - casio