Bạn đang ở đây

quy tắc trừ

Quy tắc trừ

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 18/06/2019 - 12:12ch

Quy tắc trừ

  • \(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{AB}\)
  • \(\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{NA}=\overrightarrow{MN}\)

Hiệu hai vectơ có chung điểm gốc (điểm đầu) được một vectơ mất điểm đầu đó đi, hai điểm ngọn còn lại được viết theo thứ tự ngược.

Hiệu hai vectơ có chung điểm ngọn (điểm cuối) được một vectơ mất điểm ngọn đó đi, hai điểm gốc còn lại được viết theo thứ tự xuôi.

Quy tắc hình bình hành

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 29/07/2016 - 11:41ch

Quy tắc hình bình hành. Cho hình bình hành \(ABCD\), ta có \[\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}.\]

Nghĩa là: Tổng hai vectơ cạnh chung điểm đầu của một hình bình hành bằng vectơ đường chéo có cùng điểm đầu đó.

Đăng kí nhận RSS - quy tắc trừ