Bạn đang ở đây

quy tắc ba điểm

Quy tắc hình bình hành

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 29/07/2016 - 11:41ch

Quy tắc hình bình hành. Cho hình bình hành \(ABCD\), ta có \[\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}.\]

Nghĩa là: Tổng hai vectơ cạnh chung điểm đầu của một hình bình hành bằng vectơ đường chéo có cùng điểm đầu đó.

Định nghĩa phép cộng hai vectơ

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 29/07/2016 - 11:06ch

Định nghĩa. Cho hai vectơ \(\overrightarrow{u}\) và \(\overrightarrow{v}.\) Lấy một điểm \(A\) tuỳ ý, xác định điểm \(B\) sao cho \(\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{u},\) xác định điểm \(C\) sao cho \(\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{v}.\) Khi đó vectơ \(\overrightarrow{AC}\) gọi là vectơ tổng của hai vectơ \(\overrightarrow{u}\) và \(\overrightarrow{v}.\)

Đăng kí nhận RSS - quy tắc ba điểm