Bạn đang ở đây

quy tắc cộng

Quy tắc trừ

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 18/06/2019 - 12:12ch

Quy tắc trừ

  • \(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{AB}\)
  • \(\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{NA}=\overrightarrow{MN}\)

Hiệu hai vectơ có chung điểm gốc (điểm đầu) được một vectơ mất điểm đầu đó đi, hai điểm ngọn còn lại được viết theo thứ tự ngược.

Hiệu hai vectơ có chung điểm ngọn (điểm cuối) được một vectơ mất điểm ngọn đó đi, hai điểm gốc còn lại được viết theo thứ tự xuôi.

Các quy tắc đếm

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào CN, 25/09/2016 - 4:17ch

Quy tắc cộng. Cho một công việc được hoàn thành bởi một trong hai phương án A hoặc B. Giả sử phương án A có m cách thực hiện, phương án B có n cách thực hiện. Khi đó số cách hoàn thành công việc là m + n. Quy tắc cộng này có thể được mở rộng cho nhiều phương án A, B, C, ...

Quy tắc hình bình hành

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 29/07/2016 - 11:41ch

Quy tắc hình bình hành. Cho hình bình hành \(ABCD\), ta có \[\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}.\]

Nghĩa là: Tổng hai vectơ cạnh chung điểm đầu của một hình bình hành bằng vectơ đường chéo có cùng điểm đầu đó.

Định nghĩa phép cộng hai vectơ

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 29/07/2016 - 11:06ch

Định nghĩa. Cho hai vectơ \(\overrightarrow{u}\) và \(\overrightarrow{v}.\) Lấy một điểm \(A\) tuỳ ý, xác định điểm \(B\) sao cho \(\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{u},\) xác định điểm \(C\) sao cho \(\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{v}.\) Khi đó vectơ \(\overrightarrow{AC}\) gọi là vectơ tổng của hai vectơ \(\overrightarrow{u}\) và \(\overrightarrow{v}.\)

Đăng kí nhận RSS - quy tắc cộng