Bạn đang ở đây

bất phương trình mũ

Bất phương trình mũ và logarit

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 12/11/2019 - 10:03sa

Một số công thức biến đổi khi giải bất phương trình mũ và logarit

Cho cơ số \(a>1\) và \(b>0\). Ta có các công thức biến đổi sau:

  • \(a^{f(x)}>a^{g(x)}\Leftrightarrow f(x)>g(x)\)
  • \(a^{f(x)}>b\Leftrightarrow f(x)>\log_ab\)
  • \(\log_a f(x)>\log_a g(x) \Leftrightarrow f(x)>g(x)\)
  • \(\log_a f(x)>b \Leftrightarrow f(x)>a^b\)

Cho cơ số \(0<a<1\) và \(b>0\). Ta có các công thức biến đổi sau:

Bất phương trình mũ đưa về cùng cơ số

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 11/11/2019 - 10:19sa

Ví dụ. Giải các bất phương trình

  1. \(\left(\dfrac{1}{2}\right)^{4x^2-15x+13}<2^{2x-4}\)
  2. \(4^{x^2-x-6}>1\)

Bài tập. Giải các bất phương trình

  1. \(\left(\dfrac{1}{3}\right)^{2x+5}<9\)
  2. \(2^{x+3}-2^{x+2}>5^{x+1}-5^x\)

Một số phương trình logarit

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 06/06/2016 - 10:31sa

Bài 1. Giải phương trình \[2\log_2x+\log_{\frac{1}{2}}\left(1-2\sqrt{x}\right)=\dfrac{1}{2}\log_{\sqrt{2}}\left(2x-2\sqrt{x}+1\right)-3\]

Câu hỏi của bạn Phi Dũng

Đăng kí nhận RSS - bất phương trình mũ