Bạn đang ở đây

tìm toạ độ điểm

Tìm toạ độ của một điểm thoả mãn một điều kiện cho trước

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 09/03/2017 - 10:17sa

Phương pháp. Nếu đề bài yêu cầu tìm toạ độ của điểm \(M\) thuộc đường thẳng \(d: \begin{cases}x=x_0+at\\y=y_0+bt\end{cases}\) thì ta sẽ tham số hoá toạ độ điểm \(M(x_0+at;y_0+bt)\) rồi dựa vào điều kiện của đề bài đi thiết lập một phương trình để tìm \(t.\)

Ví dụ 1. Tìm toạ độ điểm \(M\) thuộc đường thẳng \(d: \begin{cases}x=1+3t\\y=2-t\end{cases}\) biết \(M\) cách \(A(5;3)\) một đoạn bằng \(\sqrt{5}.\)

Tìm toạ độ một điểm thuộc đường thẳng cách điểm cho trước một khoảng đã biết [Oxy:1]

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 01/06/2016 - 10:24sa

Đây là kĩ thuật cơ bản thứ nhất để giải bài toán hình Oxy trong kì thi quốc gia (trước đây là thi đại học), và là câu lấy điểm 8.

Ví dụ 1. Trong mặt phẳng toạ độ \(Oxy,\) tìm toạ độ điểm \(M\) thuộc đường thẳng \(d: 2x-y+3=0\) cách điểm \(A(3;-2)\) một khoảng bằng \(5.\)

Đăng kí nhận RSS - tìm toạ độ điểm