Bạn đang ở đây

tìm toạ độ điểm

Tìm toạ độ của một điểm thoả mãn một điều kiện cho trước

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 09/03/2017 - 10:17sa

Phương pháp. Nếu đề bài yêu cầu tìm toạ độ của điểm \(M\) thuộc đường thẳng \(d: \begin{cases}x=x_0+at\\y=y_0+bt\end{cases}\) thì ta sẽ tham số hoá toạ độ điểm \(M(x_0+at;y_0+bt)\) rồi dựa vào điều kiện của đề bài đi thiết lập một phương trình để tìm \(t.\)

Ví dụ 1. Tìm toạ độ điểm \(M\) thuộc đường thẳng \(d: \begin{cases}x=1+3t\\y=2-t\end{cases}\) biết \(M\) cách \(A(5;3)\) một đoạn bằng \(\sqrt{5}.\)

Tìm toạ độ một điểm thuộc đường thẳng cách điểm cho trước một khoảng đã biết [Oxy:1]

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 01/06/2016 - 10:24sa

Ví dụ 1. Trong mặt phẳng toạ độ \(Oxy,\) tìm toạ độ điểm \(M\) thuộc đường thẳng \(d: 2x-y+3=0\) cách điểm \(A(3;-2)\) một khoảng bằng \(5.\)

Đăng kí nhận RSS - tìm toạ độ điểm