Bạn đang ở đây

Các quy tắc đếm

Các quy tắc đếm

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào CN, 25/09/2016 - 4:17ch

Quy tắc cộng. Cho một công việc được hoàn thành bởi một trong hai phương án A hoặc B. Giả sử phương án A có m cách thực hiện, phương án B có n cách thực hiện. Khi đó số cách hoàn thành công việc là m + n. Quy tắc cộng này có thể được mở rộng cho nhiều phương án A, B, C, ...

Đăng kí nhận RSS - Các quy tắc đếm