Bạn đang ở đây

phương trình đường thẳng

Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm vuông góc với đường thứ nhất và cắt đường thứ hai

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 20/04/2020 - 1:05ch

[Hình học 12, chương 3: Phương pháp toạ độ trong không gian]

Liên hệ giữa vectơ chỉ phương và hệ số góc của đường thẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 25/04/2016 - 10:32sa

Mệnh đề. Nếu đường thẳng \(\Delta\) có hệ số góc \(k\) thì nó có một vectơ chỉ phương là \(\overrightarrow{u}=(1;k).\) Ngược lại nếu đường thẳng \(\Delta\) có một vectơ chỉ phương là \(\overrightarrow{u}=(a;b)\) (với \(a\ne0\)) thì nó có hệ số góc là \(k=\dfrac{b}{a}.\)

Đăng kí nhận RSS - phương trình đường thẳng