Bạn đang ở đây

phương trình chứa căn

Phương trình \(\sqrt{A}=B\)

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 23/04/2016 - 9:19sa

Công thức

\[\sqrt{A}=B\Leftrightarrow\begin{cases}B\ge0\\A=B^2\end{cases}\]

Ví dụ 1. Giải phương trình \(\sqrt{4-x^2}=x\)

Giải.

\[\begin{array}{ll}&\sqrt{4-x^2}=x\\ \Leftrightarrow&\begin{cases}x\ge0\\4-x^2=x^2\end{cases}\\ \Leftrightarrow&\begin{cases}x\ge0\\ \left[\begin{array}{l}x=\sqrt{2}\\x=-\sqrt{2}\end{array}\right.\end{cases}\\ \Leftrightarrow&x=\sqrt{2}\end{array}\]

Đăng kí nhận RSS - phương trình chứa căn